Thursday, November 02, 2017

Preview of "Ishitsubute - Gaimushou kimitsuhi wo abaita sousa nika no otokotachi -" - Autumn 2017

Title: Ishitsubute - Gaimushou kimitsuhi wo abaita sousa nika no otokotachi - / 石つぶて - 外務省機密費を暴いた捜査二課の男たち - (Slingshot ~ The men of the second investigation unit who expose the secret funds in the Ministry of Foreign Affairs)
Official website: here
O.A. Start Date: 5 November 2017
Timeslot: Sundays 10pm
Broadcast by: WOWOW
Total number of episodes: 8
Original book by: Kiyotake Hidetoshi
Theme Song: "Let it shine" by moumoon
Cast: Sato Koichi, Eguchi Yosuke, Kitamura Kazuki, Hagiwara Masato, Iitoyo Marie, Matobu Sei, Sugata Shun, Yajima Kenichi, Ono Ryo, Hosoda Yoshihiko, Miura Masaki, Ishizaki Natsumi, Okayama Hajime, Shimizu Shin, Sato Ginpei, Yamada Meikyo, Watanabe Makiko, Haba Yuichi, Tanaka Ken, Sasano Takashi, Tsukayama Masane, Sano Shiro

No comments: