Tuesday, July 19, 2016

Preview of "Eigyou Buchou Kira Natsuko" - Summer 2016

Title: Eigyou Buchou Kira Natsuko 営業部長吉良奈津子 (Sales director Kira Natsuko)
Official website: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 21 July 2016
Timeslot; Thursdays 10pm
Broadcast by: FujiTV
Theme Song: Cheer Up! The Summer by Yamashita Tatsuro
Cast: Matsushima Nanako, Matsuda Ryuhei, DAIGO, Okada Yoshinori, Nakamura An, Adachi Rika, Shirasu Jin, Takagi Wataru, Ito Ayumi, Itao Itsuji, Matsubara Chieko, Ishimaru Kanji, Harada Taizo

No comments: