Saturday, July 23, 2016

Cast announcement for TV Tokyo drama SP "Mohouhan"

Maehata Shigeko - Nakatani Miki (report writer; heroine of the story)

Tsukada Shinichi - Hamada Tatsuomi (the young boy who discovered the victim's body)

Arima Yoshio - Hashizume Isao (the victim's grandfather)

Takai Kazuaki - Mitsushima Shinnosuke (the elder brother embroiled into the case)

Takai Yumiko - Shimizu Fumika (the younger sister embroiled into the case)

Kurihara Hiromi - Yamamoto Yusuke (the classmate of Kazuaki)

Maehata Shoji - Sugimoto Tetta (Shigeko's husband)

Kida Takao - Yoshida Kotaro (the childhood friend of Yoshio)

Furukawa Machiko - Muroi Shigeru (Yoshio's daughter; her own daughter was the victim)

Itagaki Masako - Takahata Atsuko (the editor of the magazine which Shigeko works for)

Takegami Etsuro - Kishibe Ittoku (the police detective who is in charge of investigating the case)

Source: Oricon

No comments: