Nuffnang

Saturday, March 22, 2014

Top 10 celebrities who you would want as your superior at work (Oricon)

Top 10 male celebrities
1) Tadokoro George

2) Tamori

3) Akashiya Sanma

4) Kitano Takeshi

5) Sakai Masato

6) Ikegami Akira

7) Fukuyama Masaharu

8) Ichiro

9) Hoshino Senichi

10) Sato Koichi

Top 10 female celebrities
1) Amami Yuki

2) Esumi Makiko

3) Maya Miki

4) Shinohara Ryoko

5) Yonekura Ryoko

6) Wada Akiko

7) Matsushima Nanako

8) Agawa Sawako

9) Hisamoto Masami

10) Koizumi Kyoko / Matsuko Deluxe

Source: Oricon

No comments: