Saturday, April 06, 2019

Preview of "Watashi, teiji de kaerimasu" - Spring 2019

Title: Watashi, teiji de kaerimasu わたし、定時で帰ります。 (I knock off on time)
Official website: here
Official Instagram: here
Official LINE: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 16 Apr 2019
Timeslot: Tuesdays 10pm
Broadcast by: TBS
Original novel by: Akeno Kaeruko
Cast: Yoshitaka Yuriko, Nakamaru Yuichi, Sakurada Doori, Mukai Osamu, Yusuke Santa Maria, Uchida Yuki, Eguchi Noriko, Kajihara Zen, Sakai Toshiya, Izumisawa Yuki, Emoto Tokio & Shishido Kavka etc.

No comments: