Saturday, March 14, 2020

The 103rd Drama Academy Awards (Autumn 2019) - Best Leading Actress

Overall Ranking Top 3
1) Takahata Mitsuki - Douki no Sakura
2) Haru - G Senjou no Anata to Watashi
3) Yonekura Ryoko - Doctor X 6 ~ Gekai Daimon Michiko ~

Voters Ranking Top 5
1) Takahata Mitsuki - Douki no Sakura
2) Yonekura Ryoko - Doctor X 6 ~ Gekai Daimon Michiko ~
3) Haru - G Senjou no Anata to Watashi
4) Inoue Mao - Shounen Torajiro
5) Araki Yuuko - Motokare Mania
TV Reporters Ranking Top 5
1) Takahata Mitsuki - Douki no Sakura
2) Yonekura Ryoko - Doctor X 6 ~ Gekai Daimon Michiko ~
3) Haru - G Senjou no Anata to Watashi
4) Araki Yuuko - Motokare Mania
5) Inoue Mao - Shounen Torajiro

Judges Ranking Top 5
1) Takahata Mitsuki - Douki no Sakura
2) Haru - G Senjou no Anata to Watashi
3) Yonekura Ryoko - Doctor X 6 ~ Gekai Daimon Michiko ~
4) Takakoka Saki - Rika
5) Matsuyuki Yasuko - Miss Jikocho ~ Tensai Amano Kyouju no Chousa File ~

Source: The Television

No comments: