Monday, March 23, 2020

Top 10 movies box office ranking for the weekend of 21 & 22 Mar 2020

Numbers in brackets indicate the number of cinemas showing the movie:

1) Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (339)

2) Ichido shindemita (330)

3) Fukushima 50 (350)

4) Parasite (128)

5) Kamen Byoutou (328)

6) Yayoi, Sangatsu Kimi wo aishita 30 nen (299)

7) Mishima Yukio vs Todai Zenkyoutou 50 nenme no shinjitsu (95)

8) Midsommar (106)

9) Sumaho wo otoshitadake nanoni Toraware no satsujinki (322)

10) Inunakimura (210)

Source: Eiga.com

No comments: