Friday, March 13, 2020

The 103rd Drama Academy Awards (Autumn 2019) - Best Supporting Actor

Overall Ranking Top 3
1) Tamamori Yuuta - Grand Maison Tokyo
2) Nakagawa Taishi - G Senjou no Anata to Watashi
3) Yasuda Ken - Ore no hanashi wa nagai

Voters Ranking Top 5
1) Chiba Yuudai - Ossans Love - in the sky -
2) Tamamori Yuuta - Grand Maison Tokyo
3) Nakagawa Taishi - G Senjou no Anata to Watashi
4) Sawamura Ikki - Grand Maison Tokyo
5) Totsugi Shigeyuki - Ossans Love - in the sky -

TV Reporters Ranking Top 5
1) Yasuda Ken - Ore no hanashi wa nagai
2) Tamamori Yuuta - Grand Maison Tokyo
3) Chiba Yuudai - Ossans Love - in the sky -
4) Nakagawa Taishi - G Senjou no Anata to Watashi
5) Yoshida Kotaro - Ossans Love - in the sky -

Judges Ranking Top 5
1) Yasuda Ken - Ore no hanashi wa nagai
2) Nakagawa Taishi - G Senjou no Anata to Watashi
3) Yoshida Kotaro - Ossans Love - in the sky -
4) Moriyama Mirai - Idaten ~ Tokyo Olympic Banashi ~
Yakusho Koji - Tokyo Olympic Banashi ~
Tamamori Yuuta - Grand Maison Tokyo

Source: The Televison

No comments: