Wednesday, January 01, 2020

Preview of "Ashita no Kazoku" (Drama SP)

Title: Ashita no Kazoku あしたの家族 (The family of tomorrow)
Official website: here
O.A. Date: 5 Jan 2020 at 9pm
Broadcast by: TBS
Cast: Miyazaki Aoi, Nagayama Eita, Ichiro Maki, Musaka Naomasa, Shibuya Asuka, Kondo Yoshimasa, Tamura Kentaro, Matsuzaka Keiko & Matsushige Yutaka

No comments: