Thursday, April 21, 2022

Preview of "Pandora no Kajitsu ~ Kagaku hanzai sousa fairu ~" - Spring 2022


Title: Pandora no Kajitsu ~ Kagaku hanzai sousa fairu ~ パンドラの果実~科学犯罪捜査ファイル~ (The fruit of Pandora ~ Scientific crimes investigation files ~)
Official website: here
Official Instagram: here
Official LINE: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 23 Apr 2022
Timeslot: Saturdays 10pm
Broadcast by: NTV & Hulu
Original novel by: Nakamura Hiraku
Theme Song: "Apple" by Dean Fujioka
Cast: Dean Fujioka, Kishii Yukino, Sato Ryuuta, Nishimura Kazuhiko, Motokariya Yuika, Ando Masanobu, Itao Itsuji, Ishino Mako & Yusuke Santa Maria

No comments: