Tuesday, November 26, 2019

The 102nd Drama Academy Awards (Summer 2019) - Best Leading Actress

Overall Ranking Top 3
1) Kuroki Haru - Nagi no Oitoma
2) Tabe Mikako - Kore wa keihi de ochimasen!
3) Hirose Suzu - Natsuzora

Voters Ranking Top 5
1) Tabe Mikako - Kore wa keihi de ochimasen!
2) Kuroki Haru - Nagi no Oitoma
3) Harada Tomoyo - Anata no ban desu / Anata no ban desu - Hangekihen -
4) Fukada Kyoko - Lupin no Musume
5) Ueno Juri - Kansatsui Asagao

TV Reporters Ranking Top 5
1) Kuroki Haru - Nagi no Oitoma
2) Hirose Suzu - Natsuzora
3) Tabe Mikako - Kore wa keihi de ochimasen!
4) Ueno Juri - Kansatsui Asagao
5) Harada Tomoyo - Anata no ban desu / Anata no ban desu - Hangekihen -

Judges Ranking Top 5
1) Kuroki Haru - Nagi no Oitoma
2) Ueno Juri - Kansatsui Asagao
3) Hirose Suzu - Natsuzora
4) Tabe Mikako - Kore wa keihi de ochimasen!
5) Sakurai Yuki - Dakara watashi wa sashimashita
Kimura Fumino - Sagideka
Fukada Kyoko - Lupin no Musume

Source: The Television

No comments: