Monday, November 25, 2019

The 102nd Drama Academy Awards (Summer 2019) - Best Supporting Actor

Overall Ranking Top 3
1) Takahashi Issei - Nagi no Oitoma
2) Shigeoka Daiki - Kore wa keihi de ochimasen!
3) Kusakari Masao - Natsuzora

Voters Ranking Top 5
1) Shigeoka Daiki - Kore wa keihi de ochimasen!
2) Yokohama Ryuusei - Anata no ban desu / Anata no ban desu-Hangekihen-
3) Masuda Takahisa - Voice 110 Kinkyuu Shireishitsu
4) Miyake Ken - Semi Otoko
5) Takahashi Issei - Nagi no Oitoma

TV Reporters Ranking Top 5
1) Takahashi Issei - Nagi no Oitoma
2) Shigeoka Daiki - Kore wa keihi de ochimasen!
3) Kusakari Masao - Natsuzora
4) Nakamura Tomoya - Nagi no Oitoma
5) Yokohama Ryuusei - Anata no ban desu / Anata no ban desu-Hangekihen-

Judges Ranking Top 5
1) Takahashi Issei - Nagi no Oitoma
2) Kusakari Masao - Natsuzora
Nakamura Tomoya - Nagi no Oitoma
4) Takasugi Mahiro - Sagideka
Miyazawa Hio - Gisou Furin

Source: The Televison

No comments: