Saturday, September 29, 2018

Preview of "Manpuku" (NHK morning drama)

Title: Manpuku まんぷく
Official website: here
Official Instagram: here
Official LINE: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 1 Oct 2018
Timeslot: Mondays to Saturdays 8am
Total number of episodes: 151
Scriptwriter: Fukuda Yasushi
Music: Kawai Kenji
Theme Song: "Anata to turattatta" by DREAMS COME TRUE
Narrator: Ashida Mana
Cast: Ando Sakura, Hasegawa Hiroki, Matsuzaka Keiko, Uchida Yuki, Ootani Ryohei, Matsushita Nao, Kaname Jun, Kishii Yukino, Kiritani Kenta, Seto Koji, Nakao Akiyoshi, Kataoka Ainosuke, Hashizume Isao, Hashimoto Manami, Fujiyama Senjiro, Narumi, Soganoya Kantaro, Hamano Kenta, Matsui Rena, Kureshiro Kumi etc.

No comments: