Friday, September 21, 2018

Preview of "Kahogo no Kahoko 2018 Love & Dream" (Drama SP)

Title: Kahogo no Kahoko 2018 Love & Dream 過保護のカホコ 2018 ラブ& ドリーム (The Over-Protected Kahoko 2018 Love & Dream)
Official website: here
O.A. Date: 9pm on 19 Sep 2018
Broadcast by: NTV
Theme Song: " Family Song" by Hoshino Gen
Cast: Takahata Mitsuki, Takeuchi Ryoma, Kuroki Hitomi, Tokito Saburo, Nakajima Hiroko, Sato Jiro, Nishio Mari, Shukugawa Atomu, Kubota Sayu, Umezawa Masayo, Hamada Mari, Hiraizumi Sei, Mita Yoshiko, Nishioka Tokuma, Emi Kurara, Yokoyama Ayumu

No comments: