Friday, August 02, 2019

Winners of the 16th Confidence Award Drama Prize (Spring 2019)

Best Drama: Kinou nani tabeta? (TV Tokyo)

Best Leading Actor: Nishijima Hidetoshi & Uchino Seiyo - Kinou nani tabeta? (TV Tokyo)

Best Leading Actress: Yoshitaka Yuriko - Watashi, teiji de kaerimasu (TBS)

Best Supporting Actor: Mukai Osamu - Watashi, teiji de kaerimasu (TBS)

Best Supporting Actress: Fujino Ryoko - Fujoshi, ukkari gay ni kokuru (NHK)

Best Newcomer: Kaneko  Daichi - Fujoshi, ukkari gay ni kokuru (NHK)

Best Script: Miura Naoyuki - Fujoshi, ukkari gay ni kokuru (NHK)

Source: Oricon

No comments: