Sunday, May 26, 2019

The 100th Drama Academy Awards (Winter 2019) - Best Supporting Actor

Overall Ranking Top 3
1) Yokohama Ryuusei - Hajimete koi wo shita hi no yomu hanashi
2) Hasegawa Hiroki - Manpuku
3) Nakamura Tomoya - Hajimete koi wo shita hi no yomu hanashi

Voters Ranking Top 5
1) Yokohama Ryuusei - Hajimete koi wo shita hi no yomu hanashi
2) Nakamura Tomoya - Hajimete koi wo shita hi no yomu hanashi
3) Funakoshi Eiichiro - Trace ~ Kasouken no Otoko ~
4) Suda Masaki - Manpuku
5) Hasegawa Hiroki - Manpuku

TV Reporters Ranking Top 5
1) Yokohama Ryuusei - Hajimete koi wo shita hi no yomu hanashi
2) Hasegawa Hiroki - Manpuku
3) Nagayama Kento - Hajimete koi wo shita hi no yomu hanashi
Nakamura Tomoya - Hajimete koi wo shita hi no yomu hanashi
5) Chiba Yuudai - Ie uru onna no gyakushu

Judges Ranking Top 5
1) Hasegawa Hiroki - Manpuku
2) Yokohama Ryuusei - Hajimete koi wo shita hi no yomu hanashi
3) Kaname Jun - Manpuku
4) Suda Masaki - Manpuku
Nagayama Kento - Hajimete koi wo shita hi no yomu hanashi
Nakamura Tomoya - Hajimete koi wo shita hi no yomu hanashi

Source: The Televison

No comments: