Thursday, October 15, 2020

Preview of "Kansatsui Asagao 2" - Autumn 2020

Title: Kansatsui Asagao 2 / 監察医朝顔2 (Medical Coroner Asagao 2)
Official website: here
Official Instagram: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 2 Nov 2020
Timeslot: Mondays 9pm
Broadcast by: FujiTV
Original manga by: Kagawa Masahito, Kimura Naomi & Sato Yoshinobu
Theme Song: "Asagao" by Orisaka Yuta
Cast: Ueno Juri, Tokito Saburo, Kazama Shunsuke, Shida Mirai, Nakao Akiyoshi, Morimoto Shintaro, Fujiwara Kisetsu, Saito Yoichiro, Sakanoue Akane, Tagawa Shunji, Miyamoto Mayu, Tatsumi Yudai, Kato Yuzuna, Totsugi Shigeyuki, Hiraiwa Kami, Miyake Hiroki, Sugimoto Tetta, Itao Itsuji, Yamaguchi Tomoko & Emoto Akira

No comments: