Friday, February 28, 2020

The 103rd Drama Academy Awards (Autumn 2019) - Best Supporting Actress

Overall Ranking Top 3
1) Koike Eiko - Ore no hanashi wa nagai
2) Suzuki Kyoka - Grand Maison Tokyo
3) Matsushita Yuki - G Senjou no Anata to Watashi
4) Kiyohara Kaya - Ore no hanashi wa nagai
5) Tominaga Ai - Grand Maison Tokyo

Voters Ranking Top 5
1) Suzuki Kyoka - Grand Maison Tokyo
2) MEGUMI - Ossans Love - in the sky -
3) Matsushita Yuki - G Senjou no Anata to Watashi
4) Koike Eiko - Ore no hanashi wa nagai
5) Kiyohara Kaya - Ore no hanashi wa nagai

TV Reporters Ranking Top 5
1) Koike Eiko - Ore no hanashi wa nagai
2) Kiyohara Kaya - Ore no hanashi wa nagai
3) Suzuki Kyoka - Grand Maison Tokyo
4) Motola Serina - Black Kousoku
5) Nanao - 4 Punkan no Marigold

Judges Ranking Top 5
1) Koike Eiko - Ore no hanashi wa nagai
2) Suzuki Kyoka - Grand Maison Tokyo
3) Matsushita Yuki - G Senjou no Anata to Watashi
4) Tominaga Ai - Grand Maison Tokyo
5) Nanao - 4 Punkan no Marigold

Source: The Television

No comments: