Thursday, July 26, 2018

Preview of "GIVER Fukushuu no Zouyosha" - Summer 2018

Title: GIVER Fukushuu no Zouyosha GIVER 復讐の贈与者 (GIVER The donor of revenge)
Official website: here
O.A. Start Date: 13 July 2018
Timeslot: Fridays 12.12am
Broadcast: TV Tokyo
Cast: Yoshizawa Ryo, Morikawa Aoi, Mizuhashi Kenji & Bokumoto Saki
Guest Lineup for the first 6 episodes: Yoshimura Kaito, Takahashi Tsutomu, Aoyagi Takaya, Itao Itsuji, Kawashima Umika, Kirishima Reika, Komai Ren, Sakurai Yuki, Tomite Ami, Nomaguchi Toru, Haruka

No comments: